Förbundets framtid utstakas i ny strategi

11.06.2023 kl. 14:44
På förbundsdagen antogs den framtidsstrategi som anger riktningen för förbundet under de kommande åren. Här kan du läsa om hur vi i förbundet ser på vår mission, och hur vi definierar våra visioner och målbilder.

Förbundets strategidokument gäller perioden fram till 2029, då förbundet fyller 100 år.  Förbundsdagen antog strategin under förbundsdagen i Tammerfors den 15 april 2023.

Länk till strategidokumentet (pdf)

Avsikten med strategidokumentet är att utgående ifrån ändamålsparagrafen formulera varför vi finns, vad vårt uppdrag är, vad vi är och vad vill betona från och med idag fram till 2029, då FSSMF har funnits i hundra år.

Som en röd tråd genom dokumentet går satsningar på sammanförande sångfester, stöd i nyrekrytering och satsningar på barn och unga. Det som också lyfts är rollen att fortsatt stöda fortbildning av dirigenter och ledare.

Dokumentet har arbetats fram av styrelsens arbetsutskott, som tillsammans har gått igenom och förbättrat många utkast innan man landat i en version som känts rätt.

Strategidokumentet har varit på remiss till alla medlemsförbund. De har tagit del av och kunnat kommentera texten. Under den rundan kommenterade t.ex. damkörsförbundet att ”fokuset på barn och unga och fler sångare överlag fick beröm från flera håll”.

En stor del av det förberedande arbetet med strategin gick ut på att verksamhetsledaren och förbundsordföranden under hösten 2022 hälsade på vid alla medlemsförbunds styrelsemöten runt om i Svenskfinland.

Inför de här träffarna hade medlemsförbunden svarat på frågor som utgick ifrån det som finns stadgat i förbundets ändamålsparagraf, hur viktiga man anser olika delar av förbundets verksamhet och målsättningar är och bör vara.

Det blev många, långa och bra diskussioner, som kom att tangera mycket annat, som den nyligen ordnade sång- och musikfesten och de enskilda medlemsförbundens nuvarande verksamhet och betydelse.

- Det var under de här mötena som flera saker klarnade, säger verksamhetsledare Henrik Lillhannus. 

Det som klarnade var att förbundets ändamålsparagraf och verksamhet överlag uppfattas som viktig och ändamålsenlig, och man upplever att förbundet idag fungerar bra. Sång- och musikfesten uppskattas och får enligt de flesta gärna ordnas på nytt i Helsingfors nästa gång. Och att lokalförbunden fortfarande upplevs som viktiga nätverk i regionerna, även om aktiviteten varierar över tid – man jobbar ofta med lokala projekt enligt behov och inspiration, och tider av återhämtning kan följas av inspirerande gemensamma satsningar.

- Man kan säga att arbetet med framtidsstrategin har tagit sin tid men samtidigt genom alla diskussioner och återkopplingar inneburit en chans för förbundet att formulera vem man är och vill vara, och i vilken riktning man vill röra sig idag och framöver, säger Lillhannus.