Medlemsavgiften förklarad


Fråga: Kan en kör vara med i ett lokalförbund med inte i FSSMF? 

Svar: Eftersom lokalförbunden och specialförbunden är medlemmar i FSSMF så är också deras medlemmar automatiskt medlemmar i FSSMF. 
Däremot kan enskilda ensembler vara direktanslutna till FSSMF utan att höra till lokal- eller specialförbund.

 


Förbundsavgiften, vad är det?

FSSMFs medlemsförbund (special- och lokalförbunden) är enligt årsmötet ålagda att betala en medlemsavgift (nedan: "FSSMF-avgiften") enligt medlemsantalet i deras medlemsensembler.

Praxis är att FSSMF fakturerar medlemsförbundens medlemsensembler summan ("FSSMF-avgiften") direkt. 

Så undviks dubbelfakturering av FSSMF-avgift för de ensembler som hör både till ett specialförbund och ett lokalförbund. 

Samtidigt undviker man frågan om vilket av medlemsförbunden som annars skulle fakturera ensemblen.

 


Hur bestäms ensemblens medlemsavgift?

Till förbundsavgiften kommer att specialförbundet och i vissa fall även lokalförbundet uppbär en mindre avgift. 

Förbundsavgiftens storlek 2022 är 17 euro (7,50 för studerande).