En samlande organisation

FSSMF logoFinlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar och andra grupper. Antalet medlemmar är ca 3800.

Medlemsgrupper

Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkorkestrar, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. 

Medlemsgrupperna kan samarbeta regionalt inom tolv lokala sång- och musikförbund över hela Svenskfinland.

Som medlemsgrupp kan man också höra till något av fyra riksomfattande specialförbund:

 • De Ungas Musikförbund i Svenskfinland – DUNK,
 • Finlands svenska damkörs­förbund (FSD),
 • Finlands svenska körförbund (FSK) eller
 • Finlands svenska manssångarförbund (FSM).

Blåsmusiken är samlad i Blåsmusikutskottet (BMU), och stråkorkesterverksamheten i Stråkmusikutskottet. Det finns även ett utskott för rytmmusik. Utskotten verkar direkt inom FSSMF.

Grundat 1929

FSSMF är grundat 1929, av de lokala sång- och musikförbunden i Svenskfinland.

Förbundets verkställande och förvaltande myndighet är förbundsstyrelsen som består av en ordförande och högst 12 ledamöter. Ett musikutskott (musikråd) handhar den musikaliska ledningen.

Förbundets kansli är beläget i Vasa, adressen är: 
Hovrättsesplanaden 14, våning 5, 65100 Vasa. 

Personalen utgörs av en verksamhetsledare, en ekonomi- och organisationssekreterare och en redaktör-kommunikatör. Förbundets musiktidskrift Resonans utkommer med fyra nummer per år.

Till FSSMF:s viktigaste uppgifter hör att:

 • anordna dirigent- och ledarskapsutbildning
 • bedriva förlagsverksamhet (kör- och orkesternoter, musikläromedel)
 • arrangera finlandssvenska sång- och musikfester och andra riksomfattande musikaktiviteter
 • utge musiktidskriften Resonans
 • ge information till medlemmarna i frågor som berör den egna verksamheten
 • bevaka och representera amatörmusiklivet nationellt och internationellt.

Enskilda medlemsgrupper (1.1.2017)  

 • 48 blandade körer
 • 26 damkörer
 • 27 manskörer
 • 8 blåsorkestrar
 • 6 stråkorkestrar
 • 14 fritt verkande ensembler direktanslutna till FSSMF
 • ca 200 barn- och ungdomsgrupper
Antalet personer i medlemsgrupperna: 3766 (10.2.2017)
(frånsett barn- och ungdomsgrupperna, de brukar räknas till DUNK)